Wrocławska mapa akademicka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logostyki i Transportu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje od ponad 20 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko cenionych przez przedsiębiorców specjalistów z branży logistycznej, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych,
z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia. Dzięki temu studenci MWSLiT, mając dostęp do najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych technologii, a po ukończeniu studiów lub nawet w ich trakcie stają się kompetentnymi i wysoko cenionymi specjalistami na rynku pracy. Od 2023 roku MWSLiT posiada również zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki kategorię naukową B + w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
i jakości.
Ranking Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2023, jest jednym z najbardziej prestiżowych i miarodajnych rankingów edukacyjnych w Polsce. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne funkcje uczelni wyższych: badawcze, dydaktyczne, społeczne oraz związane z transferem wiedzy, a także bierze pod uwagę ekonomiczne losy absolwentów.
Według Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2023, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią logistyczną w kraju.

Spośród wszystkich Uczelni Niepublicznych na Dolnym Śląsku, biorących udział
w kwalifikacji, MWSLiT we Wrocławiu uzyskała najwyższe noty w takich dziedzinach jak: preferencje pracodawców, kadra naukowa o najwyższych kwalifikacjach, efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania oraz umiędzynarodowienie.
Wysoka pozycja w Rankingu Perspektywy, jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni
w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, a także świadczy o najwyższej jakości studiów jak również plasuje uczelnię w gronie liderów
na rynku Szkolnictwa Wyższego.
Kandydaci mogą wybierać spośród następujących dyscyplin: Logistyka, Transport, Budownictwo oraz Zarządzanie, a w ramach realizowanych kierunków mogą jeszcze wybierać spośród licznych specjalności i konkretnych ścieżek kształcenia. Warte podkreślenia jest, że kierunek Logistyka prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia posiada akredytację brytyjskiego The Chartered Institute of Logistics and Transport, czyli jednej
z najważniejszych europejskich instytucji w dziedzinie logistyki i transportu.

Sprawdź co nas wyróżnia
 • Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce według Rankingu Perspektywy 2023;
 • Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez CILT (UK) – Chartered Institute of Logistics and Transport;
 • Uczelnia ukierunkowana na biznes i przemysł, kształcąca wyspecjalizowaną kadrę wg Raportu międzynarodowej organizacji OECD;
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych
  z całego świata;
 • Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki
  i Transportu we Wrocławiu, łączące zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich;
 • Wyróżnienie tytułem Uczelni Wyższej Roku 2023;
 • Wyróżnienie certyfikatem Dobra Uczelnia Dobra Praca jako jedyna uczelnia
  na Dolnym Śląsku;
 • Certyfikat “Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;
 • Certyfikat „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;
 • Dolnośląski Klucz Sukcesu dla wiodącej uczelni logistycznej w Polsce;
 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku logistyka
  na studiach I i II stopnia;
 • Kategoria B+ w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • Międzynarodowe konferencje naukowe z dziedziny logistyki, transportu
  i spedycji;
 • Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie z całego świata);
 • Najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne, w tym innowacyjne technologie RFID;
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, 
  czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej;
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – stałe kontakty
  z praktykami i przedsiębiorstwami z branży TSL;
 • Publikacja ponad 117 specjalistycznych podręczników;
 • Uczelnia wydawcą czasopisma naukowego z przyznaną przez 
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 20;

Studia dualne

Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich. Studia dualne realizowane są na dwóch kierunkach: logistyka (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie)

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!

Studenci realizują program studiów, zgodny z obranym kierunkiem w MWSLiT we Wrocławiu. Po zakończeniu drugiego semestru studenci mogą ubiegać się o kontynuowanie studiów na wybranym kierunku – logistyka lub transport – w systemie dualnym. Wybranych 60 osób, zakwalifikowanych do odbywania studiów dualnych, będzie uczestniczyć w zajęciach odbywających się na uczelni (od poniedziałku do środy) oraz w stażu w firmie partnerskiej (od czwartku do piątku). Bez względu na kierunek i rodzaj studiów, studenci mogą starać się o kontynuowanie stażu w firmie partnerskiej w miesiącach wakacyjnych.

Za udział w stażu studenci otrzymują wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalają przedstawiciele firmy partnerskiej oraz uczelnia. Kwota ta nie może być niższa od równowartości miesięcznego czesnego na uczelni.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów dualnych są również prowadzone przez osoby pracujące w firmach partnerskich, czyli przez praktyków z długoletnim doświadczeniem. Na cały okres stażu student wiąże się z jedną firmą partnerską, która decyduje o zakresie jego obowiązków oraz zasadach i warunkach odbywania stażu (w uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni).

Partnerzy studiów dualnych

Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie.

Kierunki studiów

Logistyka

Kierunek LOGISTYKA stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne
 • Logistyka humanitarna – nowość!
 • Logistyka w awiacji – nowość!
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive – nowość!
 • Logistyka odpadów w przemyśle automotive – nowość!
 • Bezpieczeństwo w transporcie – nowość!

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE

specjalności:

 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych
Transport

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym
Budownictwo

Kierunek BUDOWNICTWO stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
specjalności:

 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe
Zarządzanie

Kierunek ZARZĄDZANIE stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym
Logistyka

Kierunek LOGISTYKA stacjonarnie i niestacjonarnie

Studia II stopnia magisterskie (3 semestry)
specjalności:

 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu
Studia dla pracowników służb mundurowych

STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)

specjalności:

 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych
Logistics

Kierunek LOGISTICS stacjonarnie

Logistics Bachelor’s Studies (6 semesters)
specialisation:

 • Production Logistics
 • Purchasing Logistics
 • Trade and Distribution Logistics
 • Logistics Systems

Logistics Master’s Studies (4 semesters)

specialisation:

 • Industrial Systems Engineering

Kierunki studiów podyplomowych

 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw;
 • Zintegrowane systemy logistyczne SAP w łańcuchach dostaw – NOWOŚĆ ;
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym (We współpracy z Wayne State University);
 • Organizacja i zarządzanie przewozem osób i rzeczy (We współpracy z Polską Unią Transportu);
 • Studia kwalifikowane dla nauczycieli branży TSL;
 • Menadżer Logistyki – NOWOŚĆ ;
 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów;
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej;
 • Nowoczesne zarządzenie produkcją i logistyką;
 • Logistyka humanitarna;
 • Logistyka wojskowa;
 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi;
 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu;
 • Studia zamawiane.

Rekrutacja

Kontakt

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
ul. Sołtysowska 19 B
51-168 Wrocław

tel. 71 325 15 14

www.mwsl.eu
uczelnia@msl.com.pl

 

 

Szczegółowy Kontakt