Zasady bezpieczeństwa matura 2020

CKE, MEN oraz GIS przygotowały wytyczne związane z zasadami bezpieczeństwa podczas matur 2020. W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów należy zachować szczególne procedury bezpieczeństwa aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.

Jak podkreśla MEN:
Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce”

Obligatoryjne zasady bezpieczeństwa matury

Według Ministerstwa konieczne do wdrożenia zasady bezpieczeństwa to przede wszystkim zasady zachowania odległości oraz dezynfekcji. Zachowanie społecznego dystansu podczas przemieszczania się oraz konieczność zachowania odstępu między ławkami z każdej ze stron minimum 1,5m. Konieczne jest również posiadanie elementu odzieży zasłaniające usta i nos aż do momentu zajęcia określonego miejsca na sali egzaminacyjnej. Obligatoryjna jest również dezynfekcja sali przed oraz po odbytym egzaminie oraz innych elementów, z których korzysta więcej niż jedna osoba. Ponadto obowiązkowym jest również korzystanie z własnych przyborów piśmienniczych- nie będzie możliwości pożyczania sobie na wzajem np. długopisu czy cyrkla.

Ponadto wydano ogólne zasady organizowania bezpiecznego egzaminu związane z niegromadzeniem się zdających przed salą, na korytarzu oraz przed szkołą. Zastosować muszą się do nich dyrekcje szkół z zaznaczeniem, że mogą wprowadzać własne dodatkowe zasady adekwatne do potrzeb.

Obowiązują ponadto zasady bezpieczeństwa

Warto pamiętać, iż w momencie wchodzenia na salę egzaminacyjną możemy zostać poproszeni o chwilowe zdjęcie maseczki w celu dokonania weryfikacji tożsamości. Również w tym miejscu ważne jest zachowanie dystansu społecznego celem zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa egzaminujących oraz zdającego. Zakrywanie nosa i ust jest konieczne również wtedy gdy do zdającego podchodzi członek komisji egzaminacyjnej, zdający wychodzi do toalety lub w razie innej konieczności interakcji z drugą osobą.

Konieczne jest również umieszczenie informacji o procedurach bezpieczeństwa w widocznych miejscach oraz umieszczenie płynów do dezynfekcji przy wejściach zarówno do szkoły jak i sali.

W przypadku zdającego, który nie może z różnych przyczyn nosić maseczki powinien nosić on przyłbicę lub powinna zostać dla niego zorganizowana osobna sala egzaminacyjna. O fakcie tym powinna zostać poinformowana uprzednio OKE, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas matury


Wśród dodatkowych procedur bezpieczeństwa związanych z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego 2020 znalazły się między innymi:
-konieczność przeszkolenia personelu z zakresu procedur bezpieczeństwa,
-konieczność informowania zdających o procedurach bezpieczeństwa oraz zalecenie dotyczące pozostawienia otwartych drzwi do szkoły lub sali. Wyjątek od tej zasady bezpieczeństwa dotyczy sal, w których odbywa się egzamin z koniecznym do odtworzenia nagraniem,
-paczki od kuriera należy odbierać w rękawiczkach oraz w taki sam sposób przekazywać zdającym.

Podczas egzaminu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz samodyscypliny aby uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu. Każdy zdający ma obowiązek unikać ścisku oraz zachowywać dystans społeczny.

Pamiętaj także aby sprawdzić progi punktowe na studia w przygotowanym specjalnie dla Ciebie kalkulatorze progów punktowych.

Dodaj komentarz